Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Cacbohiđrat và lipit

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là: A. Cacbon và hiđrô B. Hiđrô và ôxi C. Ôxi và cacbon D. Cacbon, hiđrô và ôxi Câu 2: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại? A. Đường đơn B. Đường đa C. Đường đôi D. Cacbonhidrat Câu 3: Thành… Read more about Câu hỏi trắc nghiêm tham khảo bài: Cacbohiđrat và lipit

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Sinh học 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 10 Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại: a) Đường đơn b) Đường đội c) Tinh bột d) Cacbohiđrat e) Đường đa. Gợi ý trả lời bài 1 Thuật ngữ bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại là Cacbohiđrat… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Sinh học 10 Cơ bản

Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Tóm tắt lý thuyết 1. Cacbohyđrat: (Đường) a. Cấu tạo chung: Hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố: C, H, O. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân: glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ. b. Các loại cacbonhydrat Đường đơn: (monosaccarit) Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C. Đường 5C (Ribôzơ, đeôxyribôzơ),… Read more about Bài 4: Cacbohiđrat và lipit