Giải bài tập SGK Bài 4: Vi phân

Câu 1: trang 171 sgk toán Đại số và giải tích 11 Tìm vi phân của các hàm số sau: a) \(y = \frac{\sqrt{x}}{a+b}\) (\(a, b\) là hằng số) b) \(y = (x^2+ 4x + 1)(x^2- \sqrt x)\) Hướng dẫn giải: a) \(y = \frac{\sqrt{x}}{a+b}\) (\(a, b\) là hằng số) \(dy = d \left ( \frac{\sqrt{x}}{a+b} \right… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4: Vi phân

Bài 4: Vi phân

Tóm tắt lý thuyết 1. Định nghĩa Cho hàm số \(y=f(x)\) xác định trên (a;b) và có đạo hàm tại \(x \in (a;b).\) Giả sử \(\Delta x\) là số gia của x sao cho \(x + \Delta x \in (a;b).\) Vi phân của hàm số \(y=f(x)\) tại x là \(dy = df(x) = f'(x)dx.\) 2. Ứng dụng vào phép tính gần đúng \(f({x_0} +… Read more about Bài 4: Vi phân