Giải bài tập SGK Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 1. Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: \(-7; -8; -12; -20; -121\) Hướng dẫn giải: \(± i\sqrt7\) ;        \(± i2\sqrt2\) ;       \(± i2\sqrt3\);      \(± i2\sqrt5\) ;      \(± 11i\).   ================ Bài 2. Giải các phương trình sau trên tập hợp số… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Trắc nghiệm Bài 4 Phương trình bậc hai với hệ số thực

Câu 1: Biết \({z_1},{z_2}\)  là hai nghiệm phức của phương trình \(2{z^2} + \sqrt 3 z + 3 = 0\). Tính \(z_1^2 + z_2^2\). A.  \(-\frac{9}{4}\) B.  \(\frac{8}{3}\) C.  \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\) D.   \(\frac{{ – \sqrt 3 }}{2}\) Câu 2: Giải phương trình \({z^2} + 2z + 2 = 0\) trên tập số phức ta được hai nghiệm \({z_1},\,{z_2}\). Tính tích \({z_1}.{z_2}\). A. z1.z2=0 B. z1.z2=1 C. z1.z2=2 D. z1.z2=3… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Tóm tắt lý thuyết 1. Phương trình bậc hai với hệ số thực Các căn bậc hai của số thực \(a<0\) là \(\pm i\sqrt a.\) Xét phương trình bậc hai \(ax^2 + bx + c = 0\) với \(a,b,c\in \mathbb{R},a\ne0.\) Đặt \(\Delta=b^2-4ac\): Nếu \(\Delta=0\) thì phương trình có một nghiệm kép (thực) \(x=-\frac{b}{2a}.\) Nếu \(\Delta>0\) thì phương trình có… Read more about Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực