Giải bài tập SGK Bài 4 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Giải bài tập 15 trang 45 sgk đại số 9 tập 2 Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức $\Delta$ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau: a) 7$x^2$ – 2x + 3 = 0             b) 5$x^2$ + 2$\sqrt{10}$x +… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Trắc nghiệm Bài 4 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Câu 1: Nghiệm của phương trình \(x^2+100x+2500=0\) là:   A. \(50\) B. \(-50\) C. \(\pm 50\) D. \(\pm 100\) Câu 2: Nghiệm của phương trình \(x^2-12x+36=0\) là: A. \(6\) B. \(-6\) C. \(\pm 6\) D. \(6\) và \(12\) Câu 3: Không giải phương trình, hãy cho biết phương trình \(5x^2+9x-1=0\) có bao nhiêu nghiệm?   A. Vô nghiệm B. 1 nghiệm kép C. 2 nghiệm phân biệt D. Vô số nghiệm Câu 4: Cho… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Tóm tắt lý thuyết 1. Công thức nghiệm Ta có phương trình tổng quát: \(ax^2+bx+c=0 (a\neq 0)\) Chuyển hạng tử c sang vế phải, ta có: \(ax^2+bx=-c\) Vì \(a\neq 0\) nên chia cả hai vế cho a, ta có: \(x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a}\) Biến đổi để thành hằng đẳng thức: \(x^2+2.\frac{1}{2}\frac{b}{a}x+\frac{b^2}{4a}-\frac{b^2}{4a}=-\frac{c}{a}\) \(\Leftrightarrow \left ( x+\frac{b}{2a} \right )^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}\) Đặt \(\Delta =b^2-4ac\) Ta có các kết luận… Read more about Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai