Giải luyện tập SGK Bài 4 Đơn thức đồng dạng

Giải bài tập 19 trang 36 sgk đại số 7 tập 2 Tính giá trị của biểu thức 16$x^2$$y^5$ – 2$x^3$$y^2$ tại x = 0,5 và y = -1 Bài giải: Với x = 0,5 và y = -1, ta có: 16$x^2$$y^5$ – 2$x^3$$y^2$ = 16$(0,5)^2$$(-1)^5$ – 2$(0,5)^3$$(-1)^2$ = 16$(\frac{1}{2})^2$(-1) – 2$(\frac{1}{2})^3$.1 = -16$\frac{1}{4}$ –… Read more about Giải luyện tập SGK Bài 4 Đơn thức đồng dạng

Giải bài tập SGK Bài 4 Đơn thức đồng dạng

Giải bài tập 15 trang 34 sgk đại số 7 tập 2 Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:$\frac{5}{3}$$x^2$y; x$x^y$; -$\frac{1}{2}$$x^2$y; -2x$y^2$; $x^2$y; $\frac{1}{4}$x$y^2$; -$\frac{2}{5}$$x^2$y; xy Bài giải: Các đơn thức đồng dạng được xếp như sau:  # Nhóm 1: $\frac{5}{3}$$x^2$y; -$\frac{1}{2}$$x^2$y; $x^2$y; -$\frac{2}{5}$$x^2$y # Nhóm 2: x$x^y$; -2x$y^2$; $\frac{1}{4}$ x$y^2$ Giải… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4 Đơn thức đồng dạng

Trắc nghiệm Bài 4 Đơn thức đồng dạng

Câu 1: Giá trị của biểu thức \(\frac{1}{2}xy^3-3xy^3+5xy^3\) tại \(x=3,y=1\) là:   A. \(-10\) B. \(10\) C. \(5\) D. \(-5\) Câu 2: Tích của hai đơn thức \(\frac{13}{11}x^4y^2\) và \(\frac{-4}{13}xy^3\) và bậc của đơn thức nhận được lần lượt là:   A. \(\frac{-4}{11}x^5y^5\) và \(10\) B. \(\frac{-4}{13}x^5y^3\) và \(8\) C. \(\frac{4}{11}x^5y^5\) và \(10\) D. \(\frac{4}{13}x^5y^3\) và \(8\) Câu 3: Giá trị của biểu thức \(16xy^5-7xy.(y^2)^2\) tại \(x=6,y=-1\) là:   A. \(36\) B. \(-36\) C. \(54\) D. \(-54\) Câu 4: Tổng của các đơn thức \(\frac{9}{2}xy^2;-2xy^2;-6xy^2;4xy^2\) là: A. \(\frac{1}{2}xy^2\)… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Đơn thức đồng dạng

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Tóm tắt lý thuyết 1. Đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Ví dụ: \(\frac{-1}{2}xy^2,5xy^2,xy^2,\frac{-7}{5}xy^2\) là những đơn thức đồng dạng (vì các đơn thức này có hệ số khác 0 và có chung phần biến \(xy^2\)) Chú ý: Các số khác 0… Read more about Bài 4: Đơn thức đồng dạng