Giải bài tập SGK Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 1: trang 94 sgk Đại số 10  Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau: a. \(-x+2+2(y-2)<2(1-x)\) b. \(3(x-1)+4(y-2)<5x-3\) Hướng dẫn giải: a. \(-x+2+2(y-2)<2(1-x)\) \(\Leftrightarrow -x+2+2y-4-2+2x<0\) \(\Leftrightarrow x+2y-4<0\Leftrightarrow 2y<-x+4\Leftrightarrow y<-\frac{1}{2}x+2\) Tập nghiệm của bất phương trình là: \(T = \left\{ {(x;y)|x \in\mathbb R;y <  – {x… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Tóm tắt lý thuyết I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x, y$có dạng tổng quát là: \(ax+by\leq c\) (1) \(ax+by\geq c; ax+by<c; ax+by>c\) trong đó a, b, c là những số thực đã cho, a và b không đồng thời bằng 0, x và y là các… Read more about Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn