Bài 4: Phương trình tích

Tóm tắt lý thuyết 1. Kiến thức cơ bản Ta sử dụng, kết quả: \(A(x).B(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}A(x) = 0\\B(x) = 0\end{array} \right.\) Với phương trình \(A(x).B(x)….M(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}A(x) = 0\\B(x) = 0\\……\\M(x) = 0\end{array} \right.\) Lấy các nghiệm của các phương trình trên, ta được nghiệm của phương trình… Read more about Bài 4: Phương trình tích