Giải bài tập Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (cgc)

Giải bài 24 trang 118 sgk hình học 7 tập 1 Vẽ tam giác ABC biết $\widehat{A}$ = $90^0$, AB = AC = 3cm. Sau đó đo các góc B và C. Bài giải: Vẽ tam giác vuông ABC. Với yêu cầu của bài toán, ta sẽ thực hiện như sau: – Vẽ góc xAy… Read more about Giải bài tập Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (cgc)

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (cgc)

Tóm tắt lý thuyết 1. Chú ý khi vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa: Để vẽ được tam giác ABC, số đo của góc đã cho phải nhỏ hơn \({180^0}\) 2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này… Read more about Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (cgc)