Giải bài tập SGK Bài 4: Khi nào \(\widehat {xOy}\,\, + \,\widehat {yOz\,}\, = \,\widehat {xOz}\)?

Bài tập 18 trang 82 SGK Toán 6 Tập 2 Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, \(\widehat{BOA}= 45^{0}, \widehat{AOC}= 32^{0}\). Tính \(\widehat{BOC}\). Dùng thước đo góc để kểm tra lại, Hướng dẫn giải chi tiết Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên \(\widehat{BOC} =\widehat{BOA}+\widehat{AOC}=45^{0}+32^{0} =77^{0}\)… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4: Khi nào \(\widehat {xOy}\,\, + \,\widehat {yOz\,}\, = \,\widehat {xOz}\)?

Bài 4: Khi nào \(\widehat {xOy}\,\, + \,\widehat {yOz\,}\, = \,\widehat {xOz}\)?

Tóm tắt lý thuyết 1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz? Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì \(\widehat {xOy}\,\, + \,\widehat {yOz\,}\, = \,\widehat {xOz}\) Ngược lại, nếu \(\widehat {xOy}\,\, + \,\widehat {yOz\,}\, = \,\widehat {xOz}\)thì tia Oy nằm giữa… Read more about Bài 4: Khi nào \(\widehat {xOy}\,\, + \,\widehat {yOz\,}\, = \,\widehat {xOz}\)?