Giải bài tập Bài 4 Hai mặt phẳng song song – Hình học 11

Bài tập 1 trang 71 SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng \((\alpha )\) cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn đường thẳng a,b,c,d song song với nhau và không nằm trên \((\alpha )\). Trên a, b, c lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ tùy ý: a)… Read more about Giải bài tập Bài 4 Hai mặt phẳng song song – Hình học 11

Trắc nghiệm Bài 4 Hai mặt phẳng song song – Hình học 11

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song. B. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì cắt nhau. C. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Hai mặt phẳng song song – Hình học 11

Bài 4 Hai mặt phẳng song song – hình học 11

Tóm tắt lý thuyết 1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt Cho 2 mặt phẳng \(\left( P \right)\) và \(\left( Q \right).\) Căn cứ vào số đường thẳng chung của 2 mặt phẳng ta có ba trường hợp sau: a.     Hai mặt phẳng \(\left( P \right)\) và \(\left( Q \right)\)… Read more about Bài 4 Hai mặt phẳng song song – hình học 11