Giải bài tập Bài 4 Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Câu 1:Trang 77 – sgk giải tích 12 Vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) $y=4^{x}$ b) $y=\frac{1}{4}^{x}$ Hướng dẫn giải: a)  Hàm số $y=4^{x}$ Tập xác định: D = R Bảng giá trị:   Đồ thị b)  Hàm số $y=\frac{1}{4}^{x}$ Tập xác định: D = R Bảng giá trị: Đồ thị ************** Câu 2: Trang… Read more about Giải bài tập Bài 4 Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm Bài 4 Hàm số mũ và hàm số lôgarit

Câu 1: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng \(f\left( x \right)\) là một trong bốn hàm số được đưa ra trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Tìm \(f\left( x \right)\). A. \(f\left( x \right) = {e^x}\) B.  \(f\left( x \right) = {x^{\frac{e}{\pi… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 4 Hàm số mũ Hàm số lôgarit

Tóm tắt lý thuyết 1. Hàm số mũ a) Định nghĩa hàm số mũ Cho số thực dương \(a\) khác 1. Hàm số \(y=a^x\) được gọi là hàm số mũ cơ số \(a\). b) Tính chất hàm số mũ Tập xác định: \(\mathbb{R}.\) Tập giá trị: \((0;+\infty )\) Với \(a>1\) hàm số \(y=a^x\) đồng biến trên \(\mathbb{R}.\) Với \(0 Đồ thị hàm số mũ nhận trục \(Ox\) làm… Read more about Bài 4 Hàm số mũ Hàm số lôgarit