Giải bài tập SGK Bài 4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Giải bài tập SGK Bài 4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) Bài 26 trang 14 SGK đại số 8 tập 1 Tính. a) $(2x + 3y)^3$ = $(2x)^3$ + 3$(2x)^2$3y + 3(2x)$( 3y)^2$ + $(3y)^3$ = 8$x^3$ + 36$x^2$y + 54x$y^2$ + 27$y^3$ b) $(3x – y)^3$ = $(3x)^3$ – 3.3$x^2$.y + 3.3x.$y^2$ –… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Kiến thức cần nhớ: 1. Lập phương của một tổng: \({(A + B)^3} = {A^3} + 3{A^2}B + 3A{B^2} + {B^3}\) 2. Lập phương của một hiệu: \({(A – B)^3} = {A^3} – 3{A^2}B + 3A{B^2} – {B^3}\) Việc chứng minh các hằng đẳng thức này cũng dựa trên việc nhân đa thức với đa thức. Chẳng hạn… Read more about Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)