Giải bài tập luyện tập đường trung bình của tam giác và hình thang trang 80

Giải bài 26 trang 80 sgk hình học 8 tập 1 Tính x, y trên hình 45 trong đó: AB//CD//EF//GH Bài giải: Tìm x và y. Ta có AB//EF nên ABFE là hình thang $\left.\begin{matrix} CA = CE\\ DB = DF\end{matrix}\right\}$ => AD là đường trung bình của hình thang ABFE Do đó: CD = $\frac{AB… Read more about Giải bài tập luyện tập đường trung bình của tam giác và hình thang trang 80

Giải bài tập Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang – Hình học 8

Giải bài 20 trang 79 sgk hình học 8 tập 1 Tính x trên hình 41 Bài giải: Đường trung bình của tam giác. Tam giác ABC có: $\widehat{C}$ = $\widehat{K}$ = $50^0$ Mà $\widehat{C}$ đồng vị với $\widehat{K}$ Nên BC // IK Mặt khác KA = KC = 8, có nghĩa K là trung điểm của… Read more about Giải bài tập Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang – Hình học 8

Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang – Hình học 8

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nhớ: I. Đường trung bình của tam giác: 1.Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.  Ở hình trên ta gọi DE là đường trung bình cùa tam giác ABC. 2.Các định lí: Đường thẳng đi qua trung… Read more about Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang – Hình học 8