Bài 4: Thực hành: Trồng cây thẳng hàng – Hình học 6

1. Nhiệm vụ Chôn các cọc thẳng hàng. Đào hố trồng cây thẳng hàng. 2. Cách làm Bước 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm A và B (dùng dây dọi kiểm tra thật thẳng đứng ) Bước 2: Em thứ 1 đúng ở A, em thứ 2 cầm cọc tiêu dựng… Read more about Bài 4: Thực hành: Trồng cây thẳng hàng – Hình học 6