Trắc nghiệm bài 4 Hệ trục tọa độ – Hình học 10

Câu 1: Cho 3 điểm \(A(2;1);B(4;-3);C(5;-1)\). Tọa độ trọng tâm G của tam giác là?   A. \(G\left ( \frac{11}{3};-1 \right )\) B. \(G\left ( \frac{11}{3};1 \right )\) C. \(G\left ( \frac{13}{3};1 \right )\) D. \(G\left ( -\frac{13}{3};1 \right )\) Câu 2: Cho hai điểm \(A(1;1);B(-3;0)\). Tọa độ điểm C đối xứng với A qua B là: A. \(C(1;-2)\) B. \(C(-2;4)\) C. \(C(-7;-1)\) D. \(C(5;2)\)… Read more about Trắc nghiệm bài 4 Hệ trục tọa độ – Hình học 10

Giải bài tập SGK Bài 4: Hệ trục tọa độ – Hình học 10

Giải bài tập SGK Bài 4: Hệ trục tọa độ – Hình học 10 *********** Câu 1 (Trang 26 SGK) Trên trục $(O;\overrightarrow{e})$ cho các điểm A, B, M, N có tọa độ lần lượt là -1, 2, 3, -2. a) Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục. b) Tính… Read more about Giải bài tập SGK Bài 4: Hệ trục tọa độ – Hình học 10

Bài 4: Hệ trục tọa độ – Hình học 10

1. Trục tọa độ Khái niệm Trục tọa độ (trục hoặc trục số) của một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm O và một vectơ \(\vec{i}\) có độ dài bằng 1. Vectơ \(\vec{i}\) gọi là vectơ đơn vị của trục tọa độ. Vì vậy, đối với mọi điểm M nằm trên trục tọa độ, ta luôn… Read more about Bài 4: Hệ trục tọa độ – Hình học 10