Giải bài tập SGK bài 4 Đường tiệm cận – Toán 12

Giải bài tập SGK bài 4 Đường tiệm cận – Toán 12 *************   Bài tập 1 trang 30 SGK Giải tích 12 Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số: a)  \(y=\frac{x}{2-x}\). b) \(y=\frac{-x+7}{x+1}\). c)  \(y=\frac{2x-5}{5x-2}\). d) \(y=\frac{7}{x}-1\). Hướng dẫn giải chi tiết bài 1 Để giải câu a, b, c, d của bài 1, các em… Read more about Giải bài tập SGK bài 4 Đường tiệm cận – Toán 12

Trắc nghiệm Tiệm cận – Toán 12

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng \((2;+\infty )\) và thỏa mãn \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 1.\) Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đường thẳng y =1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x). B. Đường thẳng y… Read more about Trắc nghiệm Tiệm cận – Toán 12

Bài 4: Đường tiệm cận – Toán 12

1. Đường tiệm cận ngang a) Định nghĩa Đường thẳng \(y=b\) được gọi là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = f(x)\) nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: \(\lim_{x\rightarrow -\infty } f(x) = b\)  \(\lim_{x\rightarrow +\infty } f(x) = b\) b) Chú ý Điều kiện để đồ thị hàm số \(y = \frac{P(x)}{Q(x)}\)   có… Read more about Bài 4: Đường tiệm cận – Toán 12