Trắc nghiệm Bài 4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Đại Số 9

Câu 1: Giá trị của biểu thức \(2y^2.\sqrt{\frac{x^4}{4y^2}};(y<0)\) khi rút gọn là: A. \(-xy^2\) B. \(xy^2\) C. \(-x^2y\) D. \(x^2y\) Câu 2: Nghiệm của phương trình \(\sqrt{3}x^2-\sqrt{108}=0\) là: A. \(\sqrt{6}\) B. \(\sqrt{5}\) C. \(\pm \sqrt{5}\) D. \(\pm \sqrt{6}\) Câu 3: Giá trị của x trong phương trình \(\sqrt{(x-2)^2}=8\) là:   A. \(10\) B. \(10\) và \(-6\) C. \(-6\) D. \(-8\) Câu 4: Nghiệm của phương trình \(\sqrt{5}x+\sqrt{5}=\sqrt{20}+\sqrt{45}\) là:   A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 5:… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Đại Số 9

Giải bài tập SGK Bài 4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Giải bài tập SGK Bài 4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương Bài 28 trang 18 SGK đại số 9 Tính: a) $\sqrt{\frac{289}{225}}$                   b) $\sqrt{2\frac{14}{25}}$ c) $\sqrt{\frac{0,25}{9}}$                     d) $\sqrt{\frac{8,1}{1,6}}$ Bài giải: a) $\sqrt{\frac{289}{225}}$ = $\frac{\sqrt{289}}{\sqrt{225}}$ = $\frac{17}{15}$  … Read more about Giải bài tập SGK Bài 4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

1. Định lí Với số a không âm và số b dương, ta có: \(\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\) 2. Áp dụng 1. Quy tắc khai phương một thương Muốn khai phương một thương \(\frac{a}{b}\), trong đó số a không âm và số b dương, ta có thể lần lượt khai căn của số a và số b, rồi lấy kết… Read more about Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương