Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Tóm tắt lý thuyết 1. Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng 1.1. Thành tựu chọn giống cây trồng Giống lúa lai: Có 5 giống được công nhận (2 giống 3 dòng và 3 giống 2 dòng). Các giống lai 2 dòng (HYT102, HYT103, HYT108) có năng suất và chất lượng khá hơn… Read more about Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng