Bài 39: Bài thực hành 6

Tóm tắt lý thuyết 1. Kiến thức cần nắm 1.1. Thí nghiệm 1: Natri tác dụng với nước Phương trình hóa học  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 1.2. Thí nghiệm 2: Nước tác dụng với vôi sống CaO Phương trình hóa học: CaO +H2O → Ca(OH)2 1.3. Thí nghiệm 3: Nước tác dụng với điphotpho… Read more about Bài 39: Bài thực hành 6