Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Tóm tắt lý thuyết 1. Nội dung ôn tập a. Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ b. Thí nghiệm 2: Điều chế Fe(OH)2 FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl Trắng xanh c. Thí nghiệm 3: Tính oxi hóa của K2Cr2O7 6FeSO4+K2Cr2O7+7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3+K2SO4 +Cr2(SO4)3 +7H2O d. Thí nghiệm 4: Phản ứng của Cu với H2SO4 đặc,… Read more about Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom