Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 196 SGK Lịch sử 10 Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX. Hướng dẫn giải Giữa thế kỉ XIX, sự phát triển mạnh mẽ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa làm cho đội ngũ công… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Lịch sử 10

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Tóm tắt lý thuyết I. Quốc tế thứ nhất 1. Hoàn cảnh ra đời Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân thêm đông đảo và tập trung cao. Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột đối với công nhân. Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra song trong tình… Read more about Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871