Gợi ý bài tập SGK bai 38 sinh 11

Câu 1: Trang 154 sgk Sinh học 11 Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Hướng dẫn giải: Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống: Hoocmôn sinh trưởng Hoocmôn tirôxin Hoocmôn ơstrôgen và testostêron ———————————————————… Read more about Gợi ý bài tập SGK bai 38 sinh 11

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Tóm tắt lý thuyết I. Nhân tố bên trong 1. Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống Tên HM /Tuyến tiết Vai trò  Hàm lượng Dưới ngưỡng Trên ngưỡng HM sinh trưởng (T.Yên)     KThích phân chia tế bào Tăng kích thích tế bào tăng… Read more about Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật