Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Hóa học 9

Bài tập 1 trang 122 SGK Hóa học 9 Hãy cho biết trong các chất sau: CH3-CH3; CH≡CH; CH2=CH2; CH4; CH≡C-CH3 a) Chất nào có liên kết ba trong phân tử. b) Chất nào làm mất màu dung dịch brom. Gợi ý trả lời bài 1 Câu a: Có 2 chất: CH≡CH và CH≡C-CH3 có liên kết ba Câu b:… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Hóa học 9