Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Hóa học 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 162 SGK Hóa học 10 Ý nào sau đây là đúng: A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học. B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại. C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Hóa học 10 Cơ bản

Bài 38: Cân bằng hóa học

Tóm tắt lý thuyết 1. Phản ứng một chiều, Phản ứng thuận nghịch, Cân bằng hóa học a) Phản ứng một chiều Là phản ứng xảy ra theo chiều xác định từ trái sang phải (dùng 1 mũi tên chỉ chiều phản ứng) Ví dụ: KClO3   \(\xrightarrow[t^{0}]{MnO_{2}}\)   KCl  + O2 ​b) Phản ứng thuận nghịch Là phản ứng xảy… Read more about Bài 38: Cân bằng hóa học