Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Địa lý 10

Bài tập 1 trang 147 SGK Địa lý 10 a) Hãy xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới. b)  Cho bảng số liệu (SGK trang 147) – Hãy tính xem quãng đường vận chuyển được rút ngắn bao nhiêu hải lí và bao nhiêu… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Địa lý 10

Bài 38: Thực hành Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama

Tóm tắt lý thuyết 1. Kênh đào Xuy-ê (Kênh đòa Xuy ê) Cách tính khoảng cách được rút ngắn = Khoảng cách vòng qua châu Phi – Khoảng cách vòng qua kênh Xuy-ê = ? hải lí. Ví dụ: Ôđetxa – Mumbai (Bom-bay) = 11818 – 4198 = 7620 hải lí. Cách tính % so với tuyến… Read more about Bài 38: Thực hành Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama