Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Sinh học 6

Bài tập 1 trang 125 SGK Sinh học 6 Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau? Gợi ý trả lời bài 1 a) Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Tảo xoắn: Cơ thể đa bào, có màu… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Sinh học 6