Gợi ý bài tập SGK bai 37 sinh 11

Câu 1: Trang 151 sgk Sinh học 11 Phân biệt sinh trưởng với phát triển. Hướng dẫn giải: Sinh trưởng là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng của cơ thể) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào. Phát triển là quá trình thay đổi về số… Read more about Gợi ý bài tập SGK bai 37 sinh 11

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Tóm tắt lý thuyết I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng của cơ thể ) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào. Phát triển ở cơ thể động… Read more about Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật