Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Vật lý 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 194 SGK Vật lý 12 Một hạt nhân   phóng xạ \(\alpha , \beta ^+ , \beta^ – ,\gamma ,\) hãy hoàn chỉnh bảng sau: Gợi ý trả lời Dựa vào các kiến thức ở mục các dạng phóng xạ có trình bày đến trong bài giảng, hoàn thành được bảng so sánh… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Vật lý 12 Cơ bản