Bài 37: Bài thực hành số 6 Tốc độ phản ứng hóa học

Tóm tắt lý thuyết 1. Nội dung ôn tập a. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng Zn  +   2HCl  → ZnCl2   +  H2 b. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng Zn  +   H2SO4  →  ZnSO4   +   H2 c. Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của… Read more about Bài 37: Bài thực hành số 6 Tốc độ phản ứng hóa học