Gợi ý bài tập SGK bài 35 sinh 11

Câu 1: Trang 142 sgk Sinh học 11 Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng. Hướng dẫn giải: Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây. Đặc điểm chung: Tạo ra ở 1… Read more about Gợi ý bài tập SGK bài 35 sinh 11