Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Tóm tắt lý thuyết A. BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG 1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo 1.1. Dãy đồng đẳng của benzen C6H6 (benzen), C7H8 (toluen), C8H10, … , CnH2n-6  (n ≥ 6, nguyên) 1.2. Đồng phân, danh pháp 1.2.1. Đồng phân C6H6 và C7H8 không có đồng phân hidrocacbon thơm. Từ C8H10 trở đi có: đồng phân… Read more about Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác