Bài 35: Bài thực hành số 5 Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Tóm tắt lý thuyết 1. Kiến thức cần nắm 1.1. Điều chế và thử tính chất của Hiđro Sunfua FeS + 2HCl  → FeCl2 + H2S 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O 1.2. Tính khử của Lưu huỳnh Đioxit SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4+ 2HBr 1.3. Tính oxi hóa của Lưu huỳnh Đioxit SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O 1.4.… Read more about Bài 35: Bài thực hành số 5 Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh