Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Địa lý 8

Bài tập 1 SGK Địa lý 8 Căn cứ vào bảng 35.1 (trang 124 SGK 8) lượng mưa và dòng chảy tại các lưu vực sông sau đây, hãy: a) Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ) b) Tính… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Địa lý 8

Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết Bài tập 1: Căn cứ vào bảng 35.1 (trang 124 SGK 8) lượng mưa và dòng chảy tại các lưu vực sông sau đây, hãy: a) Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ) b) Tính thời gian… Read more about Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam