Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Hoá học 12 Cơ bản

Câu 1 Trang 155 SGK) Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau: Cr → Cr2O3 → Cr2(SO4)3 → Cr(OH)3 → Cr2O3 Hướng dẫn giải: (1) 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 (2) Cr2O3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + H2O (3) Cr2(SO4)3 + 6NaOH → 2Cr(OH)3 + 3Na2SO4 (4) 2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O ————————————————— Bài tập 2 trang 155 SGK… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Hoá học 12 Cơ bản

Bài 34: Crom và hợp chất của Crom

Tóm tắt lý thuyết 1. Crom a. Vị trí trong Bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1. Ô 24, nhóm VIB, chu kì 4. b. Tính chất vật lí Crom là kim loại màu trắng bạc, có khối lượng riêng lớn (d = 7,2g/cm3), t0nc = 18900C Là kim loại… Read more about Bài 34: Crom và hợp chất của Crom