Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Địa lý 9

Bài tập 1 trang 124 SGK Địa lý 9 Dựa vào bảng 34.1 (SGK trang 124), vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước. Hướng dẫn giải Biểu biểu đồ thích hợp thể hiện… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Địa lý 9

Bài 34: Thực hành Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Tóm tắt lý thuyết 1. Dựa vào bảng 34.1 (trang 124 SGK 9): Bảng 34.1. TỈ TRỌNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC, NĂM 2001 (cả nước = 100%) Các ngành công nghiệp trọng điểm Sản phẩm tiêu biểu Tên sản… Read more about Bài 34: Thực hành Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ