Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Lịch sử 9

Bài tập 1 trang 178 SGK Lịch sử 9 Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000). Hướng dẫn giải  Ý nghĩa: Những thành tựu của 15 năm đổi mới (1986 – 2000) chứng tỏ đường lối đổi… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Lịch sử 9

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Tóm tắt lý thuyết I. Đường lối đổi mới của Đảng 1. Hoàn cảnh đổi mới a. Trong nước: Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta thực hiện 2 kế hoạch Nhà nước 5 năm,đạt được những thắng lợi đáng kể, nhưng gặp không ít khó khăn, yếu kém ngày càng trầm trọng. Đất… Read more about Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)