Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Vật lý 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 179 SGK Vật lý 10 Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I NĐLH, nêu tên đơn vị, quy ước dấu của các đại lượng trong hệ thức. Hướng dẫn giải Nguyên lí thứ nhất của NĐLH là sự vận dụng định luật bản loàn và chuyển hoá năng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Vật lý 10 Cơ bản

Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Tóm tắt lý thuyết I. Nguyên lí I nhiệt động lực học. 1. Phát biểu nguyên lí. Độ biến thiên nọi năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. \(\Delta U = A + Q\) Qui ước dấu : \(\Delta U\) > 0: nội năng tăng; \(\Delta U\) < 0:… Read more about Bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học