Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Địa lý 10

Bài tập 1 trang 132 SGK Địa lý 10 Em hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức lãnh thổ công nghiệp? Hướng dẫn giải Điểm công nghiệp: Đồng nhất với một điểm dân cư. Gồm một đến hai xí nghiệp năm gần nguồn nguyên – nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 33 Địa lý 10

Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Tóm tắt lý thuyết  1. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất, lao động. Nước đang phát triển: Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 2. Một số hình thức của tổ chức… Read more about Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp