Bài 32: Thực hành Mổ cá

Tóm tắt lý thuyết 1. Chuẩn bị Cá chép khay mổ, kéo, kim mũi giáo, kẹp 2. Nội dung 2.1. Kỹ thuật mổ cá Bước 1: Dùng kéo cắt một vết trước lỗ hậu môn của cá. Hình 1: Dùng kéo cắt một vết trước lỗ hậu môn của cá Bước 2: Từ vết cắt trước lỗ hậu… Read more about Bài 32: Thực hành Mổ cá