Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Hóa học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 145 SGK Hóa học 11 a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8. b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in; 3-metylpent-1-in; 2,5-đimetylhex-3-in Gợi ý trả lời bài 1 Câu a: \(\\ C_{4}H_{6}: CH_{3}-CH_{2}-C \equiv CH: \ but… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 32 Hóa học 11 Cơ bản

Bài 32: Ankin

Tóm tắt lý thuyết 1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Ankin: là những hidrocacbon mạch hở có 1 liên kết 3 (C≡C) trong phân tử. 1.1. Dãy đồng đẳng của ankin Dãy đồng đẳng của ankin: C2H2, C3H4, … CnH2n-2 (n ≥2) Công thức electron:  Công thức cấu tạo: \(H – C \equiv C – H\) Hình… Read more about Bài 32: Ankin