Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 158 SGK Lịch sử 10 Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào? Gợi ý trả lời bài 1 Mâu thuẫn xã hội cũng được phản ánh trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Những thành tựu mới của khoa học, sự phát triển của mầm mống kinh… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Lịch sử 10

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Tóm tắt lý thuyết I.  Tình hình nước Pháp trước cách mạng 1. Tình hình kinh tế, xã hội a. Kinh tế Thế kỉ XVIII, Pháp là nước nông nghiệp lạc hậu, công cụ và phương thức canh tác. Đời sống nhân dân khổ cực. Qua hình “tình cảnh của nông dân trước cách mạng”:… Read more about Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII