Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 141 SGK Hóa học 12 Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2? A. Na, Mg, Ag B. Fe, Na, Mg C. Ba, Mg, Hg D. Na, Ba, Ag Gợi ý trả lời bài 1 Nhận định & Phương pháp Cách 1: Sử dụng lí thuyết đơn… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 31: Sắt

Tóm tắt lý thuyết 1. Vị trí trong Bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d64s2 hay [Ar]3d64s2 Ô thứ 26, nhóm VIIIB, chu kì 4 Sắt dễ nhường 2 electron ở phân lớp 4s trở thành ion Fe2+ và có thể nhường thêm 1 electron ở phân lớp 3d để trở thành… Read more about Bài 31: Sắt