Bài 31: Bài thực hành số 4 Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Tóm tắt lý thuyết 1. Kiến thức cần nắm 1.1. Thí nghiệm 1: Tính oxi hóa của oxi Phản ứng của O2 với Fe:  3Fe +  2O2  Fe3O4 (màu đen) Sắt từ oxit Fe3O4 = FeO. Fe2O3 1.2. Thí nghiệm 2: Sự biến đổi trạng thái của Lưu huỳnh theo nhiệt độ Lưu huỳnh rắn màu vàng → chất lỏng màu… Read more about Bài 31: Bài thực hành số 4 Tính chất của oxi, lưu huỳnh