Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 113 SGK Địa lý 8 Đặc điểm chung khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào? Hướng dẫn giải Đặc điểm chung khí hậu nước ta là mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Nét độc đáo của khí… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Địa lý 8

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm (Lược đồ khí hậu Việt Nam) Nhiệt độ trung bình năm cao > 21oC. Bình quân 1m2 nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng. Số giờ nắng đạt từ 1400 3000 giờ/ năm Một năm có 2 mùa gió: Gió mùa… Read more about Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam