Bài 30: Ôn tập phần Tiếng Việt

Tóm tắt bài 1. Về các kiểu câu đơn Có hai cách phân loại câu a. Phân loại câu theo mục đích nói: Câu trần thuật: để nêu một nhận định có thể đánh giá đúng – sai. Câu nghi vấn: để hỏi (ai, bao giờ, ở đâu, bằng cách nào, để làm gì…) Câu… Read more about Bài 30: Ôn tập phần Tiếng Việt

Soạn bài Dấu gạch ngang

1. Tóm tắt nội dung bài học Dấu chấm gạch ngang được dùng để: Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê. Nối các từ nằm trong một liên danh.… Read more about Soạn bài Dấu gạch ngang