Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết 2. Hình thành loài cùng khu vực địa lí a. Hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li sinh thái Hình thành loài bằng cách li tập tính Trong cùng một khu phân bố, các quần thể của loài có thể gặp các điều kiện sinh thái khác nhau… Read more about Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)