Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Sinh học 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 121 SGK Sinh học 10 Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào. Gợi ý trả lời Năm giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào gồm: 1. Sự hấp phụ Gai glicôprôtêin của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào và virut bám vào tế… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Sinh học 10 Cơ bản

Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Tóm tắt lý thuyết 1. Chu trình nhân lên của virut Chu trình nhân lên của virut động vật gồm có 5 giai đoạn: Sự hấp phụ Gai glicôprôtêin của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào à virut bám vào tế bào. Xâm nhập Đối với virut động vật: virut đưa cả nuclêôcapsit… Read more about Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ