Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Tóm tắt lý thuyết 1. Nội dung ôn tập a. Thí nghiệm 1: So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg và Al với nước Khả năng phản ứng với nước giảm dần theo thứ tự: Na > Mg > Al b. Thí nghiệm 2: Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm 2Al  +… Read more about Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng