Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Châu lục đi đầu trong phong trào giải phóng dân tố sau chiến tranh thế giới thứ 2? A. Châu Á B. Châu Phi C. Mĩ La Tinh D. Châu Âu Câu 2: Inđônêxia giành được độc lập vào năm nào? A. 17/8/1946 B. 17/8/1945 C. 17/8/1947 D. 17/8/1948 Câu 3: Nước Lào giành được… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Lịch sử 9

Bài tập 1 trang 14 SGK Lịch sử 9 Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn. Gợi ý trả lời bài 1 Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Lịch sử 9

Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Tóm tắt lý thuyết 1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX Phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị của phát xít, thành lập chính quyền cách mạng khởi đầu từ Đông Nam Á: In-đô-nê-xi-a (17/8/1945) Việt Nam (2/9/1945) Lào (12/10/1945). Tại Nam Á: Ấn Độ… Read more about Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa