Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sự điện li của nước – pH và Chất chỉ thị axit-bazơ

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Câu 1: Hãy chỉ ra công thức sai về pH A. pH = -lg [H+] B. pH + pOH = 14 C. [H+] = 10a thì pH= a D. [H+]. [OH–] = 10-14 Câu 2: Trong dung dịch HCl  0,001 M.Tích số ion của nước là A. [ H+  ] .[ OH– ] <1,0.10 -14 B. [ H+ … Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sự điện li của nước – pH và Chất chỉ thị axit-bazơ

Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Hóa học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 14 SGK Hóa học 11 Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25 độ C? Gợi ý trả lời bài 1 Tích số KH2O = [H+].[OH–] được gọi là tích số ion của nước. Tích số này là hằng số ở nhiệt độ xác định, tuy nhiên… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 3 Hóa học 11 Cơ bản

Bài 3: Sự điện li của nước – pH và Chất chỉ thị axit-bazơ

Tóm tắt lý thuyết 1. Nước là chất điện li rất yếu a. Sự điện li của nước Nước là chất điện rất yếu. Phương trình điện li: H2O \(\rightleftarrows\) H+ + OH– b. Tích số ion của nước Ở 25OC, hằng số \({K_{{H_2}O}}\) gọi là tích số ion của nước. \({K_{{H_2}O}}\)  = [H+]. [OH –]   = 10-14 → [H+] =… Read more about Bài 3: Sự điện li của nước – pH và Chất chỉ thị axit-bazơ